DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Natour

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
  1 H.v.Sluis              3941.9            1 H.v.Sluis              3873.7
  2 A.Timmerman            3915.7            2 A.Timmerman            3866.2
  3 Spin & Wiggeman        3852.2            3 Spin & Wiggeman        3564.4
  4 R.ter Heide            3785.2            4 F.Lugtmeyer            3553.7
  5 F.Lugtmeyer            3759.1            5 B.Steffens             2590.3
  6 B.Steffens             3750.1            6 R.ter Heide            1945.3
  7 E.Jongman              2452.6            7 E.Jongman               868.1
  8 H.v.Looy               1641.0            8 H.ten Veen              853.9
  9 H.ten Veen              848.5         
 10 Comb. Groen - Kos       739.8         
 11 J.Kuiper                503.3         
 12 Wagter & Kos            235.4         

DE KOERIER STEENWIJK

Eindstand overnacht fond na 5 vluchten

Kampioenschap Onaangewezen        Kampioenschap Aangewezen

1. D.v.d.Berg en Zn    4790.4     1. D.v.d.Berg en Zn    4588.7
2. J.Nijboer           4707.9     2. J.Nijboer           3670.7
3. J.Kuiper            3583.0     3. J.Kuiper            3583.0
4. Comb. Groen-Kos     2554.4     4. P.v.Looy            1764.7
5. P.v.Looy            1779.4     5. Comb. Groen-Kos     1680.7
 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
  1 Spin & Wiggeman       22184.8            1 H.v.Sluis             18434.3
  2 H.v.Sluis             22040.8            2 A.Timmerman           18352.9
  3 R.ter Heide           21771.5            3 Spin & Wiggeman       18248.0
  4 A.Timmerman           21427.6            4 F.Lugtmeyer           14230.0
  5 B.Steffens            20811.0            5 B.Steffens            13582.5
  6 F.Lugtmeyer           20043.3            6 R.ter Heide           13423.7
  7 E.Jongman             18249.5            7 E.Jongman              9415.6
  8 H.ten Veen            12744.0            8 H.ten Veen             9290.3
  9 P.Wagteveld           11107.2            9 P.Wagteveld            7925.9
 10 H.v.Looy               8976.8           10 H.v.Looy               6199.8
 11 Comb. Groen - Kos      7651.8           11 Comb. Groen - Kos      2666.5
 12 Wagter & Kos           7172.0           12 Com.Boekholt-Siemeri   2591.1
 13 J.Kuiper               5906.0           13 D.v.d.Berg en Zn.      2578.3
 14 D.v.d.Berg en Zn.      5566.4           14 J.Nijboer              1745.8
 15 Com.Boekholt-Siemeri   4604.4           15 Wagter & Kos           1532.0
 16 P v. Looy              3286.5           16 P v. Looy               814.1
 17 J.Nijboer              3285.4           17 J.Kuiper                793.6
 18 P.Greven                753.6         
 19 S. Jongman              639.5         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Jong

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
  1 A.Timmerman            6801.5            1 A.Timmerman            6482.0
  2 Spin & Wiggeman        6648.4            2 R.ter Heide            5184.8
  3 F.Lugtmeyer            6614.6            3 F.Lugtmeyer            4585.3
  4 B.Steffens             6506.2            4 H.v.Sluis              4232.2
  5 H.v.Sluis              6498.2            5 H.ten Veen             3720.0
  6 R.ter Heide            6354.8            6 Spin & Wiggeman        3605.6
  7 E.Jongman              5692.4            7 B.Steffens             2730.4
  8 P.Wagteveld            4491.2            8 P.Wagteveld            1743.7
  9 H.ten Veen             4472.6            9 E.Jongman              1572.0
 10 Wagter & Kos           3684.3           10 J.Nijboer               974.1
 11 J.Kuiper               2489.7           11 J.Kuiper                793.6
 12 Comb. Groen - Kos      2120.1         
 13 J.Nijboer              1516.5         

 DE KOERIER           STEENWIJK          

 Stand Fond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen  
                                          
  1 Spin & Wiggeman        3886.7            1 Spin & Wiggeman        3743.1
  2 H.v.Sluis              3815.0            2 H.v.Sluis              2632.4
  3 R.ter Heide            3785.1            3 B.Steffens             1965.6
  4 E.Jongman              3731.6            4 E.Jongman              1861.9
  5 A.Timmerman            3277.8            5 A.Timmerman            1777.4
  6 B.Steffens             2892.6            6 P.Wagteveld            1753.3
  7 H.v.Looy               2753.2            7 R.ter Heide            1729.2
  8 F.Lugtmeyer            2162.7            8 F.Lugtmeyer            1704.8
  9 P.Wagteveld            1874.9            9 H.v.Looy               1660.8
 10 H.ten Veen             1792.2           10 H.ten Veen              928.6
 11 Wagter & Kos           1731.2           11 D.v.d.Berg en Zn.       858.5
 12 Comb. Groen - Kos      1063.2           12 Wagter & Kos            750.0
 13 D.v.d.Berg en Zn.       958.9         
 14 J.Kuiper                844.2         
 15 P.Greven                753.6         
 16 J.Nijboer               619.9         
 17 P v. Looy               605.8         


 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Oud

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 Spin & Wiggeman       11684.2            1 Spin & Wiggeman       11078.0
  2 R.ter Heide           11631.5            2 H.v.Sluis             10328.4
  3 H.v.Sluis             11600.7            3 B.Steffens             8261.8
  4 A.Timmerman           10710.4            4 A.Timmerman            8004.7
  5 B.Steffens            10554.7            5 E.Jongman              6975.5
  6 E.Jongman             10104.5            6 R.ter Heide            6293.6
  7 F.Lugtmeyer            9669.6            7 H.v.Looy               6199.8
  8 H.ten Veen             7422.9            8 P.Wagteveld            6182.2
  9 H.v.Looy               7335.8            9 F.Lugtmeyer            6091.0
 10 P.Wagteveld            6616.0           10 H.ten Veen             4716.4
 11 D.v.d.Berg en Zn.      5566.4           11 Comb. Groen - Kos      2666.5
 12 Comb. Groen - Kos      4791.9           12 Com.Boekholt-Siemeri   2591.1
 13 Com.Boekholt-Siemeri   4604.4           13 D.v.d.Berg en Zn.      2578.3
 14 P v. Looy              3286.5           14 Wagter & Kos           1532.0
 15 Wagter & Kos           3252.3           15 P v. Looy               814.1
 16 J.Kuiper               2913.0           16 J.Nijboer               771.7
 17 J.Nijboer              1768.9          
 18 P.Greven                753.6          
 19 S. Jongman              639.5          

 

 DE KOERIER           STEENWIJK           

 Stand Midfond

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 R.ter Heide            5929.7            1 H.v.Sluis              5718.0
  2 Spin & Wiggeman        5813.9            2 Spin & Wiggeman        5650.4
  3 H.v.Sluis              5787.8            3 A.Timmerman            5193.7
  4 B.Steffens             5652.8            4 F.Lugtmeyer            4330.9
  5 F.Lugtmeyer            5602.4            5 R.ter Heide            3571.2
  6 A.Timmerman            5528.6            6 E.Jongman              3513.0
  7 E.Jongman              4872.1            7 B.Steffens             3467.3
  8 H.ten Veen             3693.4            8 P.Wagteveld            1790.3
  9 D.v.d.Berg en Zn.      2485.5            9 D.v.d.Berg en Zn.      1719.8
 10 P v. Looy              2061.6           10 H.v.Looy               1702.2
 11 P.Wagteveld            1927.0           11 Com.Boekholt-Siemeri    932.6
 12 Com.Boekholt-Siemeri   1851.4           12 H.ten Veen              928.1
 13 J.Nijboer              1764.9           13 P v. Looy               814.1
 14 H.v.Looy               1700.0           14 Wagter & Kos            782.0
 15 Wagter & Kos           1484.5           15 J.Nijboer               771.7
 16 J.Kuiper               1470.0          
 17 Comb. Groen - Kos      1238.7          
 18 S. Jongman              639.5          

 DE KOERIER      STEENWIJK      
Eindstand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen         Kampioenschap Aangewezen  
1 B.Steffens       5914.6      1 H.ten Veen       5692.9
2 H.v.Sluis       5901.8      2 B.Steffens       5590.6
3 R.ter Heide      5901.5      3 H.v.Sluis       5378.6
4 F.Lugtmeyer      5743.9      4 Spin & Wiggeman    4198.8
5 H.ten Veen       5675.1      5 H.v.Looy        3699.7
6 A.Timmerman      5457.5      6 A.Timmerman      3681.5
7 E.Jongman       5212.2      7 Comb. Groen - Kos   2666.5
8 Spin & Wiggeman    4715.8      8 P.Wagteveld      2638.6
9 Com.Boekholt-Siemeri  4703.2      9 F.Lugtmeyer      2525.0
10 D.v.d.Berg en Zn.   3945.9      10 E.Jongman       2483.7
11 H.v.Looy        3745.6      11 R.ter Heide      1940.0
12 J.Kuiper        3052.7      12 Com.Boekholt-Siemeri  1658.5
13 P.Wagteveld      2814.1      13 D.v.d.Berg en Zn.    858.3
14 J.Nijboer       2731.5      14 S. Jongman       762.5
15 Comb. Groen - Kos   2490.0     
16 Wagter & Kos      1673.9     
17 P v. Looy       1351.1     
18 S. Jongman       635.4     

   
© ALLROUNDER